Saturday, 24 December 2011

യല്‍ദാ (ജനനം)

നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ  യല്‍ദാ (ജനനം);

എന്ന പേരിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂര്‍വികരുടെ ഇടയി ല്‍ പിറവിത്തിരുനാള്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നത്.ബേസ്‌ യല്‍ദാ എന്നും പിറവിത്തിരുനാള്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 

തീയുഴല്ച്ച

അന്ധകാരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനത്തിന് പ്രകാശമായി പിറന്ന നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ് ഈശോ മ്ശിഹായെ ധ്യാനിച്ച്‌ അന്നെ ദിവസം പരിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയില്‍ പങ്കാളികളാകുമ്പോള്‍, കുര്‍ബാനയുടെ ഇടയി ല്‍ തന്നെ തീയുഴല്ച്ച ശുശ്രൂഷയുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രകാശമായി പിറന്നവനെ ധ്യാനിക്കുവാന്‍ സ്ലീവാകൃതിയി ല്‍ പള്ളിമുറ്റത്ത്‌ കുഴിയുണ്ടാക്കി തീ തെളിച്ചു കിഴക്കോട്ട് ദര്‍ശനമായി ശുശ്രൂഷ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പോയി. അല്ലേല്‍ പേരിനു ചെയ്തു പോകുന്നു. തീയി ല്‍ ദൈവത്തെ കണ്ടു പ്രകാശമാകുവാ ന്‍ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു തീയുഴല്‍ച്ച ശുശ്രൂഷ. 

നമ്മുടെ എല്ലാ തിരുനാളിന്റെയും മുഖ്യം സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയുള്ള ( പ്രാര്‍ത്ഥനക ള്‍ ) ധ്യാനമായിരുന്നു. അതെല്ലാം വെട്ടികുറച്ച് പുറം പരിപാടികളിലേക്ക് നാം ഓട്ടം നടത്തുന്നു. 

മദ്ബ്ഹായില്‍ കുര്‍ബാനയായി വരുന്ന കര്‍ത്താവിനെക്കാ ള്‍ പ്രാധാന്യം, പ്രയോഗികമായി ക്രിബ്നും  ക്രിസ്മസ് ട്രീക്കും കേക്കിനും പടക്കത്തിനും ഒക്കെ കൊടുത്തു നമ്മുടെ പിറവിത്തിരുനാള്‍ ആഘോഷം വെറും പടക്കം ആയി മാറുന്നില്ലേ?

മ്ശിഹായുടെ ജനനത്തി ല്‍, തീറ്റക്കെന്നു പറഞ്ഞു മിണ്ടാപ്രാണികളെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് ജനനത്തിനു തന്നെ എതിരല്ലേ?

പുല്‍ക്കൂട്ടി ല്‍  ജനിച്ചവന് പണകൊഴുപ്പി ല്‍ പുല്‍ക്കൂട് തീര്‍ക്കുന്നത് തന്നെ പാപം. തീര്‍ത്തും ദരിദ്രനായ, അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായവ ഇല്ലാത്ത  ഒരുവന്റെ ഭവനത്തിന് നമ്മെകൊണ്ടാവുന്ന എളിയ സഹായം നല്‍കുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ പുല്‍ക്കൂട് നിര്‍മ്മാണം.

പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ട്രീകളും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ തോരണങ്ങളും ഒക്കെ ആഘോഷമാക്കുന്നത് തന്നെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ മനുഷ്യജനന ഓര്‍മ്മയോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ്. ചിലര്‍ ആഘോഷപ്പേരി ല്‍ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മേ ല്‍ തോരണങ്ങ ള്‍ അതും പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മയമായവ വലിച്ചു വാരി ക്കെട്ടും. ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും ഉള്ള ബഹുമാനം കൊടുക്കാന്‍ മറക്കരുതേ. നമ്മുടെ പുറത്ത്‌ ഇതെല്ലാം വലിച്ചു വാരിക്കെട്ടിയാ ല്‍ നമ്മുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ?. നമ്മുടെ നിലനില്‍പ്പിന് വേണ്ട മറ്റ് പ്രകൃതി അസ്ഥിത്വങ്ങളോട്, നാം അറിയാതെ ആണേലും ഇങ്ങനെ ക്രൂരത കാട്ടാതിരിക്കാം.

യല്‍ദാ വൃക്ഷം (Yalda tree)

പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ട്രീ മേടിച്ചു ഭൂമിക്ക് ഭാരം ആകാതെ, സ്വാഭാവിക മരങ്ങള്‍ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. യല്‍ദാ വൃക്ഷം  എന്ന പേരി ല്‍ അന്നെ ദിവസം വൃക്ഷതൈ നട്ടാ ല്‍ നന്നാണ്. സമ്മാനമായി വൃക്ഷത്തൈ പരസ്പരം കൈമാറാം. മ്ശിഹായുടെ ജനനത്തി ല്‍ ഒരു വൃക്ഷം ജനിക്കാനുള്ള വൃക്ഷതൈ നടാം. അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്‌  ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് പകരം യല്‍ദാ വൃക്ഷം  എന്ന പേരി ല്‍ സ്വാഭാവിക മരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ . നമ്മുടെ പള്ളി പരിസരങ്ങളും  പുരയിടങ്ങളും ഒക്കെ വൃക്ഷങ്ങ ള്‍  കൊണ്ട് നിറയട്ടെ.

കേക്ക്‌ എന്ന ഭക്ഷണത്തിനു പകരം നമ്മുടെ നാട ന്‍ പഴം വല്ലതും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ടം. നല്ല ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെയായി. എന്നാലും രുചി കൂട്ടാന്‍ കൃത്രിമ കൂട്ടിനാ ല്‍ കേക്ക്‌ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ജനനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെ കെടുത്തി അസുഖത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഈശോയുടെ ജനനസന്തോഷ ദിവസത്തി ല്‍, രോഗകാരണമാകുന്ന  ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കാം .

പണ്ട് ഒരു പുരോഹിത ശ്രേഷ്ടനിറങ്ങി ദാനം നടത്തിയത് ഇന്നു കരോള്‍ കൂത്തായി മാറി. കൂത്താണെങ്കിലും നന്നായി നടത്തിയാല്‍ കാണാന്‍ കൌതുകം ഉണ്ട്. കരോള്‍ എന്ന് പറഞ്ഞു കോമാളി വേഷ രീതിയില്‍ പാപ്പായെ ഇറക്കി ചില പ്രാര്‍ത്ഥനക്കാര്‍ കാണിക്കുന്നത് പോലെ കാറിക്കൂവി പ്രഹസനം നടത്തുന്നത് ദയവായി നിര്‍ത്താന്‍ മനസ്സാകണേ. ഈശോയുടെ ജനനദൂത്‌ അറിയിക്കാന് മാന്യമായ മറ്റു  രീതിക ള്‍ എടുക്കാമല്ലോ.
ഒരു നക്ഷത്രം

ഒരു നക്ഷത്രം അന്ന് കിഴക്ക് ഉദിച്ചു. ഒരു നക്ഷത്രം മതിയില്ലേ ഒരു ഭവനത്തില്‍. ഈശോ ജനിച്ചിടത്താണ് നക്ഷത്രം അര്‍ത്ഥവത്താകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പോലും മെനയാന്‍ മനസ്സില്‍ പോലും ചിന്തിക്കാതെ വലിച്ചുവാരി നക്ഷത്രം തൂക്കിയിട്ട്‌ എന്ത് കാര്യം? നക്ഷത്രം പലതിട്ടു ഷോ കാണിക്കാനുള്ളതല്ല.

ഒരു നക്ഷത്രത്തിനു പകരം പലതിട്ടു ലൈറ്റ് ഷോ നടത്തുമ്പോ ള്‍ അവന്റെ ജനനത്തിന്റെ അടയാളമായമായി മാറിയ നക്ഷത്രത്തെ നാം ആക്ഷേപിക്കുകയല്ലേ? നക്ഷത്രം തൂക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ്‌ ഈശോ മ്ശിഹായിക്ക് പാര്‍ക്കാ ന്‍ പാകമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ്‌ ഈശോ മ്ശിഹായിക്ക് പാര്‍ക്കാ ന്‍ പാകമായ ഇടമാണോ ഞാനും എന്റെ ഭവനവും? 

മദ്യമില്ലാതെ, പുകവലയില്ലാതെ, മിണ്ടാപ്രാണികളെ കൊന്നു തിന്നാതെ, ആഡംബര ഷോ – കളില്ലാതെ, ലളിതമായി, എളിയവനായി പിറന്നവനെ കു ര്‍ബാനയായി കൈകൊണ്ട്, ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോ മ്ശിഹായുടെ യല്‍ദാ ഉചിതമായി നമുക്ക് കൊണ്ടാടാം. ഏവര്‍ക്കും നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ്‌ ഈശോ മ്ശിഹായുടെ യല്‍ദായുടെ ജീവിതശൈലി നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് അവനില്‍ സ്നേഹപൂര്‍വ്വം    മാ ര്‍ സ്ലീവാ ദയ്റാ.


Monday, 28 November 2011

കുടിവെള്ളത്തിന് സഹോദരന്റെ മരണമണം- മുല്ലപെരിയാര്‍

കുടിവെള്ളത്തിന് സഹോദരന്റെ മരണമണം- മുല്ലപെരിയാര്‍.

മുല്ലപെരിയാര്‍ ഡാമിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വൈകിയാണെങ്കിലും തീരുമാനം കൈകൊണ്ടില്ലെങ്കില്‍ വന്‍ദുരന്തം ഉണ്ടാകുംമെന്ന് പ്രകൃതി സൂചന തന്നിട്ടും നാം ഇനിയും വൈകുന്നോ?

അതിനോട് ചേര്‍ന്ന്‍ താമസിക്കുന്ന ജനത്തെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ഒന്നോര്‍ത്താല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് എങ്ങനെ ഉറങ്ങാന്‍ കഴിയും?

ലക്ഷം ജനങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് നേരിടാന്‍ പോകുന്ന അവസ്ഥയില്‍ മരണഭീതിയില്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ മുല്ലപെരിയാര്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക്‌ മാത്രം എടുത്തു അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചിലരെയൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ സങ്കടം തോന്നുന്നു.

സഹോദരങ്ങള്‍ മരണഭീതിയില്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പാഞ്ഞുപാഞ്ഞു നടത്തി തീരുമാനം എടുക്കാതെ പോകുന്നത് തന്നെ അവരോടുള്ള പരസ്യകളിയാക്കലല്ലേ.

ചാകാന്‍ നില്‍ക്കുന്നവനെ കാക്കേണ്ടതിനു പകരം, അവനെ കാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും പറ്റിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കണം. 

പരസ്പരം കെട്ടവാക്കുകള്‍ പറഞ്ഞു തമ്മിലടിച്ചു തീരാതെ ഒന്നിച്ച് മുല്ലപെരിയാര്‍ സംരക്ഷണ മതില്‍ കെട്ടണം.
ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് എന്ന് കരുതരുത്. ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിലെ ലക്ഷം ജനങ്ങള്‍ ഡാം പൊട്ടിയാല്‍ മരണമടയും എന്ന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ മനുഷത്തമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും, കേന്ദ്രത്തിലെയാകട്ടെ; സംസ്ഥാനത്തിലെയാകട്ടെ, അതിവേഗം തീരുമാനം എടുക്കാതെ ഉറങ്ങാനാവില്ല.
കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വടംവലിയായി ഇതിനെ കാണരുത്. അങ്ങനെയുള്ള സമീപനവും ഡാം പൊട്ടുന്ന പോലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും.


ജലക്ഷാമം ഉള്ള തമിഴ്നാടിനായി ജലം നല്‍കാം എന്ന് ഉറപ്പ്‌ കേരളം നല്‍കി സുരക്ഷാമതില്‍ പണിയാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അതിന് തമിഴ്നാട് ഭരണാധികാരികള്‍ തയ്യറാകുന്നില്ലേല്‍ അത് ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കുന്ന ക്രൂര നടപടിയാണ്.
 
ഇത്രയും നാളും വെള്ളം തന്ന സഹോദരങ്ങള്‍ ആ  വെള്ളം ഇങ്ങനെ നല്‍കിയാല്‍, അവര്‍ക്ക്, മരണഭീഷണി ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍,  ആ വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥതയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനുമാവില്ല. ഈ സത്യം കേരളക്കാരും തമിഴരും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും മനസ്സിലാക്കണം.

കുടിവെള്ളം സഹോദരന്റെ മരണമണം വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോള്‍ ആത്മാര്‍ഥതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അത് കുടിക്കാനാവില്ല. തങ്ങള്‍ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം വരുന്ന ഡാം പൊട്ടിയാല്‍ ലക്ഷം ജനങ്ങള്‍ മരിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ ആര്‍ക്കു അത് കുടിക്കാനാവും?. ഇതു വേണ്ടത് പോലെ തമിള്‍ സഹോദരങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ തമിഴനും ഡാം കെട്ടുന്നതിന് എതിര്‌ നില്‍ക്കില്ല. ആരാണ് ഈ സത്യം മറച്ചുവെച്ചു മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്?  

രണ്ടു സംസ്ഥാനക്കാരുടെ പ്രശ്നത്തില്‍ സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു,  ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍ പന്താടാതെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതിനു പകരം കേന്ദ്ര ഭരണക്കാര്‍ വൈകിയാല്‍ അവര്‍ അനാവശ്യ വഴക്കുകള്‍ക്ക് വഴി വെട്ടികൊടുക്കുന്നവരായി മാറും. കലക്ക വെള്ളത്തില്‍ മീന്‍ പിടിക്കുന്ന ചിലരുടെ സമീപനം മറികടന്ന്‌ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍  ഉടനടി ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്ത്തിച്ചില്ലേല്‍ ഒരു പക്ഷെ അടുത്ത പുലരിയില്‍ ഇന്ത്യക്കാരായ ലക്ഷം കേരളീയരെ മുല്ലപെരിയാര്‍ ഡാം വിഴുങ്ങി എന്ന്‍ കേള്‍ക്കേണ്ടിവരും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ദൈവം പ്രകൃതി സൂചനകള്‍ നല്‍കിയിട്ടും ഇപ്പോഴും ചത്ത ചര്‍ച്ചകള്‍ മാത്രം നടത്തിയാല്‍, ചത്ത കേരളത്തെ വിചാരിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ അനുദിനം ചത്തു ജീവിക്കേണ്ടിവരും.

തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം, കേരളത്തിനു സുരക്ഷ. ഇതും പറഞ്ഞു പമ്മിയിരുന്നാല്‍ കേരളം വെള്ളത്തിനടിയിലാകും. ഡാം പൊട്ടിയാല്‍ തമിഴ്നാടിന് വെള്ളവും കിട്ടില്ല. കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പോകും. ഡാമിന്റെ അടുത്ത് കഴിയുന്ന തമില്നാടുകാരും ഒഴുകും. അപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം വെള്ളത്തിനടിയിലാകും. ഇതു പറഞ്ഞു ഡാം സുരക്ഷ ഉറപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യ സര്‍ക്കാരിന് പറ്റിയില്ലേല്‍ ഇത് എന്ത് ജനാധിപത്യം.


കേരളം മുഴുവന്‍ ഒരു ദിവസം ശാന്തമായി, ഉപവാസയോഗം നടത്തണം. മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ സംരക്ഷണദിനം. ഡാം കെട്ടുമ്പോള്‍ ജീവനും ജലവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ സംരക്ഷണ ഉപവാസ ദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കാരായ കേരളീയര്‍ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, അതാത് സ്ഥലങ്ങളില്‍, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍, വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ ശാന്തമായി ഉപവാസസമരം നടത്തണം. 
 
ഡാമിന്റെ സുരക്ഷയില്ലയ്മയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഭരണകര്‍ത്താക്കളെയും സഹോദരങ്ങളായ തമില്നാട്ടുകാരെയും കാര്യകാരണ സഹിതം അറിയിക്കണം.
കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും തമിള്‍ സര്‍ക്കാരും ഉചിതമായ നടപടിയെടുത്തില്ലേല്‍ കോടതിയെയും രാജ്യാന്തര കമ്മീഷനുകളെപ്പോലും ഈ വിവരം അറിയിക്കാന്‍ കേരള ഭരണാധികാരികള്‍ ശാന്തമായി, എന്നാല്‍ ഉടനടി തയ്യാറാകണം.
ഇന്ത്യക്കാരായ കേരളീയരെ പ്രതിനിധികരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികളും കേരള ഭരണാധികാരികളും ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ മുമ്പില്‍ ഒരു ദിവസം ശാന്തമായി ഉപവാസസമരം നടത്തണം. ഉടനടി വേണം. കാര്യം ഗൌരവമായി എടുത്തില്ലേല്‍ കൂട്ടരാജിക്കത്ത് പോലും നല്‍കണം. 
പ്രാര്‍ത്ഥന വല്യ ആയുധമാണ്. മേല്‍ പറഞ്ഞ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ സംരക്ഷണ ഉപവാസ ദിനത്തില്‍ പറ്റുന്നവരെല്ലാം  പ്രാര്‍ത്ഥിക്കട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെയെല്ലാം ഇപ്പോള്‍തന്നെ മദ്ബഹായില്‍ (ബലിയര്‍പ്പണ വേദിയില്‍) ഓര്‍ക്കണം. നമ്മുക്ക് ഡാം കെട്ടി നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായ തമിഴ്നാടിന് ജലവും നല്‍കി, കേരളത്തിന് ഇതു മൂലമുള്ള മരണ ഭീതിയും മാറ്റി ഇന്ത്യയെ ഒരുമയുടെ മുഖമായി ലോകനന്മയ്ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മിലുടെ നമ്മുടെ ദൈവം മഹത്തപ്പെടട്ടെ, മനുഷ്യന് നന്മ കൈവരട്ടെ. മരണത്തെ പോലും തോല്പ്പിച്ച് ഉയിര്ത്ത ഈശോമ്ശീഹായുടെ സമാധാനത്തില്‍, പ്രത്യാശയോടെ നമ്മുക്ക് കഴിയാം. നമ്മുടെ കുടിവെള്ളത്തിന് സഹോദരന്റെ മരണമണം ഉണ്ടേല്‍, കുടിവെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരണമണം മാറ്റാന്‍ നമ്മുക്ക് കടമയുണ്ട്. സ്നേഹപൂര്‍വ്വം,  മാര്‍സ്ലീവാദയ്റാ. സൂബാറാ ഒന്നാം ഞായര്‍.

Tuesday, 11 October 2011

ഗര്‍ഭച്ഛിദ്ര പുരസ്കാരം.?ܟܬ݂ܵܒ݂ ܩܵܐܹܡ   (വര്‍ത്തമാന പുസ്തകം)  –   ആറാം  പാദം    ܡܵܪܝ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܕܲܝܪܵܐ
ഗര്‍ഭച്ഛിദ്ര പുരസ്കാരം.?
വലിയ കൊലപാതകങ്ങ ള്‍ നടക്കാൻ പോകുമ്പോള്‍,  മൗനമായിരുന്നു കൈകഴുകി ഈ രക്തത്തില്‍ നമുക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആലാഹായും നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയും നമ്മോട് പൊറുക്കില്ല. ഇതൊന്നു വായിക്കാം; സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും ക്ഷമയോടും കൂടി  പ്രതികരിക്കാം.

സത്യം എഴുതുമ്പോള്‍ വേദന വന്നീടിൽ
സ്വഭാവികമാണെ  മാപ്പാക്കൂ പ്രീയരേ.
നമ്മുടെ ആലാഹാ  മാപ്പേകീടില്ല
ഇത്രയുമെങ്കിലുമെ എഴുതുന്നില്ലേലോ.

അന്നാപ്പത്രത്തിൽ കണ്ടൊരു വാര്‍ത്തയതിൽ
തേങ്ങുന്നുള്ളിലവള്‍,എന്തിനി ചെയ്യുമിവള്‍?
രണ്ടില്‍ കൂടുതലായി കുഞ്ഞ് പിറന്നെന്നാൽ
നിയമം എതിരാകും പീഡനമുറവരുമെ.

ഒരു മാസം പ്രായം ഉള്ളൊരു കുഞ്ഞുണ്ണി
തന്നുള്ളില്‍ വിങ്ങി; അമ്മയൊടൊപ്പമിതാ.
നീറിക്കരയുന്ന അമ്മയ്ക്കരികിലിതാ
വന്നെത്തി ഇരുവർ, അവളുടെ കണ്മണികള്‍.

അമ്മേ, എന്താമ്മേ, വേദനയുണ്ടോമ്മേ
എന്ന് പിറന്നീടും? നമ്മുടെ പൊന്നുണ്ണി.
ആദ്യത്തെ പേറില്‍ ഉണ്ടായായിരുവർ
കണ്ടമ്മക്കരികെ പത്രത്തി വാര്‍ത്ത.


മൂന്നാം സന്താനം പാടില്ലിനിമുതലായി;
ഗര്‍ഭത്തിൽ കൊല്ലാൻ നിയമം കൂട്ടുവരും. 
കാലന്‍ നിയമമതായി എത്തും കാലമിതാ
ന്യായത്തിന്നധിപർ കൊലയുപദേശകരൊ?

താമാ, തോമാ,എന്നമ്മ വിളിച്ചീടും
ആദ്യത്തെ  മക്ക ള്‍  തേങ്ങി അവളൊപ്പം.
വനിതാ ‘സംരക്ഷണം’ നിലനിര്‍ത്താനായി
അവളുടെ മക്കളെയൊ കൊല്ലാനുത്തരവ്‌.

നമ്മുടെ വാവായെ കൊല്ലരുതേ അമ്മേ
പാവം കുഞ്ഞിനിനി തുണയാരേകീടും?
കമ്മീഷന്‍ മുമ്പില്‍ കാണാതെങ്ങനെ നാം
വാവായെ പോറ്റും അമ്മെ കാത്തീടും?

യൗസേപ്പാമപ്പൻ ഓടി വരുന്നുണ്ടെ
താമാ, തോമായേ, അമ്മ എവിടെപ്പോയി?
പത്രം കണ്ടില്ലേ ‘സെന്‍സെസ്സ്’ ഉടനെത്തും.
പരിശോധനയുണ്ടേ പിന്നെ ‘പലമുറയും’.

കാണരുതമ്മെയവര്‍  വനിതാ കമ്മീഷൻ
ഞൊടിയിടെ നേടുമവര്‍ ഗര്‍ഭത്തിൽ ഛിദ്രം. 
താമാ തോമായും അപ്പന്‍ യൗസേപ്പും
നാടുവിടാൻ പോലും ആലോചിക്കുന്നു.

ഗര്‍ഭത്തിൽ ഛിദ്രം ചെയ്യാനുത്തരവായി
അവരെത്തും മുമ്പേ അമ്മെ ഒളിപ്പിക്കൂ.
പശുവിന്‍ക്കൂട്ടിലതിൽ  പുല്തൊട്ടിക്കുള്ളിൽ
അവളെ ഒളിപ്പിച്ചു കച്ചികീഴിലതായി.

വനിതാ കമ്മീഷന്‍  എത്തി ചോദ്യവുമായി
കുട്ടികളിവിടെത്ര?  ഇനി ഉണ്ടാകരുത്.
യൗസേപ്പാമപ്പൻ താമാ, തോമായെ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു  കുട്ടിക ള്‍  രണ്ടിവിടെ.

ഭാര്യ എവിടെപ്പോയി?  പരിശോധിക്കേണം;
‘ഇനിയുണ്ടോന്നറിയാൻ’ കമ്മീഷന്നാജ്ഞ.
അവിളിവിടില്ലലോ  യൌസെപ്പാരാഞ്ഞു.
കമ്മീഷന്‍ പരതി കുളിമുറിയിയിൽപ്പോലും.

ചാണകമണമുള്ള കാലിക്കൂട്ടിലതായി
ചെല്ലാന്‍ വൈമുഖ്യം  അതിനാലൊഴിവാക്കി.
കച്ചിയ്ക്കുള്‍ക്കീഴെ നല്‍കിയമ്മയ്ക്കായി
കാലികള്‍ സങ്കേതം  കച്ചികഴിക്കാതെ.

കുട്ടികളിനിമേലില്‍ ഉണ്ടാതാവാനായി
മുറകള്‍ പലതേകീ യൗസേപ്പിൻ കൈയ്യിൽ.
മറിയത്തെക്കൂട്ടി ഉടനടി എത്തേണം
കമ്മീഷന്‍ മുമ്പില്‍ പരിശോധിച്ചീടാൻ.

രണ്ടില്‍ കൂടുതലായി കുട്ടിക‌‍ ള്‍ ‌ പാടില്ല
മുദ്രാവാക്യത്തില്‍  കമ്മീഷൻ പാഞ്ഞു.
‘ഹേറോദേസ്പക്ഷം’ വീടുകളിൽ കയറി
ഗര്‍ഭത്തിൽത്തന്നെ കൊല്ലാൻ നിയമവുമായി.

കമ്മീഷന്‍ പോയി  കുട്ടികളുടനോടി
കച്ചിയ്ക്കുള്‍ക്കീഴെ കഴിയും അമ്മയ്ക്കായി.
ഉണ്ണി പിറന്നീടും നാളതുവരെ നമ്മള്‍
കമ്മീഷന്‍ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പതിക്കരുത്.

കച്ചിപ്പുരയതിലായി മറിയത്തിന്‍ വാസം
തച്ചന്‍ പണിയൊപ്പം   പാചകമപ്പന്നായി.
കല്ബാ പേരുള്ള പട്ടിയോ കാവലതായി,
വാര്‍ത്തകളെത്തിക്കാൻ മൈനക്കിളിയുണ്ട്.

തച്ചന്‍ പണി ചെയ്ത് ഭവനം പോറ്റീടെ
കമ്മീഷൻ എത്തി  കൈയാമം വയ്ക്കാൻ.
ഒളിവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചു പീഡനമേല്പ്പിച്ചു;
യൌസെപ്പിന്‍ കുറ്റം  അതിനാൽ  തടവറയും.

പോകും നേരത്ത് മെല്ലെ ശബ്ദത്തില്‍
കുട്ടികളോടപ്പന്‍ തേങ്ങിമൊഴിഞ്ഞല്ലോ.
കണ്ടില്ലവരമ്മെ  ആലാഹാക്കനിവ്.
അമ്മെ നോക്കേണം  അതുപോൽ വാവായെ.

കണ്ണീരോടയതാ  താമാ തോമായും
ഭവനം പോറ്റീടാന്‍ പിച്ചക്കാരായി.
പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ പോവുകയാണെന്ന്
ചൊല്ലിയവര്‍ നീങ്ങി വേലയെടുക്കാനായി.

അപ്പനു പറ്റിയതും മക്കടെ ഭാരമതും
വേദന കരുതിയവര്‍ അറിയിച്ചില്ലമ്മെ.
കമ്മീഷന്‍മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും
മൗനം പാലിച്ചു  അവസരവാദികളായി.

തെരുതെരെ ഹര്‍ത്താലും പന്തപ്രകടനവും
നീക്കും  പാര്‍ട്ടികളോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല.
ധാര്‍മ്മിക മൂല്യങ്ങ ള്‍ ചിന്തിക്കാത്തവരോ
ചിന്തിക്കത്തില്ല കൊലനിയമത്തിങ്കൽ.

മദ്യവിഷം വിൽക്കാൻ  ഒത്താശകള്‍ ചെയ്ത്
ആ വരുമാനത്തില്‍ ഭരണത്തിൽ പായും
സര്‍ക്കാരറിയുന്നോ ഇത് ജനകൊലയാണെ;
ജനാധിപത്യത്തില്‍ മദ്യാധിപത്യമിത്.

പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ നാലിലിരിക്കേണ്ട
മക്കള്‍ ഇരുവരുമേ ഹോട്ടൽ ജോലിയിലായി.
ഭവനം പോറ്റാനായി പാത്രം കഴുകിയവർ
അവരുടെ ആശ്രയമോ  ഞായര്‍ കുര്‍ബാന.

മക്കളുമമ്മയുമായി  ഒളിവില്‍ സംസാരം
കുഞ്ഞു പിറന്നാലോ ശിക്ഷിക്കും നിയമം.
എന്നുള്ളില്‍ക്കഴിയും വാവായെ കൊല്ലാൻ
മനസ്സ്‌ വരുന്നില്ല  ശിക്ഷക ള്‍ വന്നോട്ടെ.

പേടിക്കണ്ടമ്മേ, വാവായെ തന്ന
ബാവാ ദൈവത്തെ ഓര്‍ത്തീടാമമ്മേ.
മക്കള്‍ക്കായി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നോരമ്മേ
നിന്‍ ത്യാഗം ശ്രേഷ്ടം തലമുറകളിലെല്ലാം.

ആദ്യത്തെപ്പേറിൽ  മക്കളിരട്ടകളായി
എന്നുപറഞ്ഞാലോ അനുവാദം തരുമോ?
കമ്മീഷന്‍ മുമ്പിൽ ഞങ്ങ ള്‍ ചെല്ലട്ടെ
വാവായെ പേറും അമ്മയ്ക്കായ് മൊഴിയാം.

കണ്ണില്‍ നിന്നൊഴുകും വേദനയൊപ്പിയവർ
അമ്മക്കിരുവശവും താങ്ങായി നിലകൊണ്ടു.
കൈകള്‍ അറുത്തിട്ട് ഉപ്പും തേക്കുന്നോർ
പുതിയൊരു കമ്മീഷൻ  നവപെറ്ഓന്‍മ്മാര്.

‘മൂശേ’യെന്നതുപോല്‍ നമ്മുടെ വാവായെ
കംസന്‍ക്കമ്മീഷൻ കാണാതാക്കേണം.
നമ്മുടെ വാവായ്ക്കും ‘മൂശേ’ പേരിടണം;
മൈന ചിലയ്ക്കുന്നു  ഒളിവില്‍പ്പോ, അമ്മേ.

കമ്മീഷന്‍ വന്നു എവിടെ  സ്ത്രീയെവിടെ?
ഞങ്ങളെ വെട്ടിച്ച് ഒളിവി പാര്‍ക്കുന്നോ?
കൈകള്‍ കൂപ്പിയിതാ മക്ക ള്‍ കേഴുന്നു;
ഞങ്ങടെ അമ്മെനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ.

നിങ്ങള്‍ ഗര്‍ഭത്തിൽ ഉരുവായപ്പോളാ
ഗര്‍ഭത്തിൽ ഛിദ്രം ചെയ്തീടാനായ്‌
നിങ്ങടെ അമ്മെനെ നിര്‍ബന്ധിച്ചീടിൽ
സാറുമ്മാരിന്ന് ഈ നിലയിൽ വരുമോ?

കല്ബാ കുരയ്ക്കുന്നു മൈന ചിലയ്ക്കുന്നു.
അണ്ണാന്‍ കരയുന്നു കുഞ്ഞാടിൻ തേങ്ങൽ.
മറിയം വളര്‍ത്തിയ മൃഗപക്ഷികളൊന്നായി
അവളുടെ തുണയായി കച്ചിപ്പുര മുമ്പില്‍.

കാര്‍മേഘം തിങ്ങി  സുര്യനിരുണ്ടപ്പോ ള്‍
ആകാശക്കണ്ണീര്‍ മഴയായിയെത്തുന്നു.
മൃഗസ്നേഹം ചൊല്ലും കമ്മീഷന്മാര്‍ക്കോ
മൃഗസ്നേഹം പോലും മനുഷ്യനോടില്ലലോ?.

പ്രകൃതിക്കോപമിതാ   ചൂളക്കാറ്റായി,
പെട്ടെന്നിരുള്‍ പൂണ്ടു  കമ്മീഷൻ  പോയി.
പോകും വഴിയിലിതാ, ആട്ടുമ്മായൊപ്പം
കുട്ടികളഞ്ചെണ്ണം    കമ്മീഷൻ കണ്ടു.

ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കാന്‍ ഗര്‍ഭെ ഛിദ്രങ്ങ ള്‍.
മൃഗസംഖ്യയ്ക്കായി  ഓതുമോയീതന്ത്രം?.
കാക്കയ്ക്കും കുഞ്ഞ് പൊൻ കുഞ്ഞാണല്ലോ.
മനുജനു തൻ കുഞ്ഞ് പന്നകുഞ്ഞാണോ?.

കുട്ടികള്‍ രണ്ടാക്കാൻ ഇന്നുപറഞ്ഞവരോ
നാളെയതൊന്നാക്കാന്‍ ആജ്ഞാപിച്ചീടും.
പിന്നെയതും വേണ്ടാ, ഭര്‍ത്താവും വേണ്ടാ
പത്നിയതും വേണ്ടാ, പന്നി സംസ്ക്കാരം.

ഗോവധ നിരോധനം ഉദ്ഘോഷിപ്പവരേ
ശിശുവധ നിരോധനം പറയാൻ നാവില്ലേ?.
ലോകം മുഴുവനുമെ നേടിയെടുത്താലും
മക്കള്‍ വേണ്ടെന്ന് കരുതുന്നേൽ ശൂന്യം.

സൃഷ്ടിയില്‍ നിലനില്‍ക്കും സന്തുലമാം  രീതി
കാത്താല്‍ കുലമൊന്നും പെരുകില്ലാധിക്യം.
സന്തുലരീതിയ്ക്കായ്‌ കൊലയല്ലാ മാര്‍ഗ്ഗം;
പ്രകൃതിയ്ക്കായ്‌ ചേരും മാര്‍ഗ്ഗം തേടേണം.

ദാണ്ടെ വരുന്നല്ലോ വിരമിച്ചൊരു വക്കീല്‍
കൂട്ടായ്നായ്ക്കുട്ടി കൈയ്യിൽ ചങ്ങലയും.
ഈ സ്ഥിതിയാണിന്നേൽ  മൂന്നാം സന്താനം
പാടില്ലെന്നാകില്‍, മൂത്തവര്‍ നായ്ക്കൂട്ടിൽ.

മക്കളുമമ്മയുമായി വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയിതാ
മൂന്നാം സന്താനം പാടില്ലെന്നാകിൽ?.
താമാ തോമായും പള്ളിയിലെത്തിയിതാ
അച്ചാ, വാവായെ ഇവിടെ വളര്‍ത്താമോ?

കുട്ടികളുടെ ദുഃഖം കണ്ടലിവായോരാ
പള്ളിയിലച്ചനുമെ, കമ്മീഷന്നിരകള്‍.
ആരോരില്ലാത്താ  കുട്ടികളെ മാത്രം
അനാഥാലയമതിലെ  വളര്‍ത്താനാവുള്ളൂ.

പള്ളിക്കെതിരായി നീങ്ങും കമ്മീഷന്‍
ക്രൂരതനിയമങ്ങള്‍ ഉടനടി കൊണ്ടുവരും.
ആരും തുണയില്ലാ അച്ചാ, വാവായ്ക്ക്,
പള്ളിയിലെങ്കിലുമെ കൈക്കൊളളണമിവരെ.

സത്യത്തിന്‍ സ്വരമായി ഉയരരുതെ പള്ളി
എന്നൊരു നീക്കത്തിന്‍ പടനീക്കങ്ങളിതാ.
ചെറുപിഴപോലുമവര്‍ പര്‍വ്വതരൂപത്തിൽ
കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടേ പള്ളിക്കെതിരായി.

പള്ളിയോടൊപ്പമിതാ പള്ളിക്കൂടങ്ങള്‍
മറ്റുമതങ്ങളിതാ ഇല്ലാതായീടിൽ
തോന്ന്യാസം ചെയ്യാം എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തിൽ
തേരു നയിക്കുന്നു ശത്രുക്ക ള്‍ കൂട്ടം.

മക്കളെ നിങ്ങളിനി അമ്മെ നോക്കാനായി
പാഠം നിര്‍ത്തിയിതാ  പണിചെയ്തീടേണ്ട.
ആഹാരക്കാര്യം പള്ളി നോക്കീടാം
പാഠം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്‌  ഉയരണമെന്നച്ചൻ.

ഈശോയുടെ പള്ളി തുണയായുണ്ടമ്മേ.
വാവാ വളരട്ടെ  അനാഥയവേഷത്തിൽ.
അമ്മയ്ക്കാവില്ല കുഞ്ഞിനെ വേര്‍പിരിയാൻ
കുഞ്ഞിനുമാവില്ല  അമ്മെ വേര്‍പിരിയാൻ.

ഒരു വഴിയുണ്ടമ്മേ  ഞങ്ങളൊരാള്‍പോകാം
അനാഥയവേഷത്തിൽ  മക്ക ള്‍ ‘രണ്ടാകാൻ’ .
അമ്മയ്ക്കൊപ്പമിവര്‍ വാണിവിടം വരെയും
വാവായ്ക്കിപ്പോഴോ  അമ്മയെ ആവശ്യം.


താമായ്ക്കൊപ്പമിതാ തോമായും ചൊല്ലി
ഞാന്‍ പോകാമമ്മേ  മക്കള്‍ ‘രണ്ടാകാന്‍’.
ഏറ്റക്കുറവില്ല  മക്കളിലമ്മയ്ക്ക്
ആവുന്നോളം ഞാൻ മക്കളെ  ഊട്ടീടും.

ഇനിയെന്താ മാര്‍ഗ്ഗം  ഞങ്ങളിലൊരുവനിതാ
മരണം പുല്കീടിൽ മക്ക ള്‍ ‘രണ്ടാകും’.
ദൈവത്തില്‍ നിന്നും വിളി വന്നീടാതെ
സ്വയമേ ചാകീടില്‍ അത് തെറ്റല്ലമ്മേ?.

മക്കളെയിരുവരെയും മാറില്‍ ചേര്‍ത്തമ്മ
കരയുന്നത് കണ്ടോ? ആരിതു താങ്ങീടും?.
കണ്ണീര്‍ദിവസങ്ങള്‍ തള്ളിയവർ നീക്കി.
പേറിന്‍ നോവുകളാൽ കരയുന്നാവീട്.

പരമരഹസ്യമതായി കാക്കും അമ്മയ്ക്കായി
ആരെ വിളിച്ചീടും  കുട്ടികള്‍ നിസ്സഹായര്‍.
പേറിന്‍ വേദനയാൽ പുളയുന്നമ്മയ്ക്കായി
പള്ളിയിലേയ്ക്കായി കുട്ടികളോടുന്നു.

കാശില്ലേലുമവര്‍ ഓട്ടോയിൽ കയറി
അപകട ലൈറ്റിട്ടു ശീക്രം പോയീടെ
പാഞ്ഞു വരുന്നയ്യോ  കമ്മീഷൻ വണ്ടി
‘സെന്‍സെസ്സോട്ടത്തിൽ’  മക്കളെ ‘രണ്ടാക്കാന്‍’.

കാലന്‍ പായും പോൽ വന്നോരാവണ്ടി
ഓട്ടോയെ തട്ടി  ആറ്റിൽ ചാടിച്ചു.
കമ്മീഷന്‍ വണ്ടി ചീറിപ്പാഞ്ഞല്ലോ
മുങ്ങി മരിച്ചല്ലോ കുട്ടികളിരുവരുമെ.

കമ്മീഷന്‍സംഘം ജയിലിലടച്ചോരാ
യൌസെപ്പാനാളില്‍ പരോളിൽ വന്നീടെ
മുങ്ങിമരിച്ചെന്ന് കേട്ടോടിച്ചെന്നു
വാരിയെടുത്തപ്പന്‍ അലമുറയാൽ തേങ്ങി.

പേറിന്‍വേദനയാൽ സമനില തെറ്റുമ്പോ ള്‍
മറിയം കാണുന്നു  ആള്‍ക്കൂട്ടം വീട്ടിൽ.
കച്ചിയ്ക്കുള്‍ക്കീഴെ പാത്തവ ള്‍  നോക്കീടെ
യൗസേപ്പിൻ മാറിൽ വെള്ളയുടിപ്പിട്ടോർ.

പെരുവയറും താങ്ങി അവളുടനെഴുന്നേറ്റു
ചോരപുരണ്ടോരാ കച്ചിപ്പാവിട്ട്.
താമാ, തോമായെ, നിലവിളിയോടമ്മ
മുറ്റത്തെത്തീടെ  ജനമോ സ്തംഭിച്ചു.

അമ്മത്തേങ്ങലതിൽ അലമുറയായ്ക്കൂട്ടം;
സൃഷ്ടകുലം കേണു  കണ്ണീര്‍മഴപ്പെയ്തു.
കൊടിയൊരു കാറ്റായി  പുഴ തിന്നു, കരയെ.
വൃക്ഷം കടപുഴകി  നോവാൽ ഭൂചലനം.

ഒരുവള്‍ കൈയ്യിലിതാ പത്രമവള്‍ക്കണ്ടു;
ഉന്നത ബിരുദമിതാ കമ്മീഷന്‍ ‘തലയില്‍’.
തലയിലിടിത്തീപോൽ ക്രൂരതമാം വാര്‍ത്ത‍
ശിശുവധവാദിക്കോ  ബിരുദത്തിൻ ദാനം?.

ഗര്‍ഭത്തിൽ ഛിദ്രം ഉപദേശിപ്പോര്‍ക്കായി
ബിരുദം നല്കീടില്‍ കാട്ടാളൻ നീതി.
പക്ഷിയെ എയ്തതുമെ ഗൌരവ തെറ്റെങ്കിൽ
ഗര്‍ഭത്തിൽ ഛിദ്രം  ബിരുദം നല്കിടുമോ?

കുട്ടികള്‍ രണ്ടാകാൻ പലമുറ ഉറകളിതാ
കൈമാറുന്നവന് ഉന്നത ബഹുമതിയോ?
ഉന്നത ബിരുദങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ കൈമാറും
കലാലയമതിനാലെ കൊലാലയമാണല്ലോ.

കുട്ടികള്‍ മൂന്നായാൽ പീഡനമേകേണം
എന്നുരചെയ്‌വോനോ ജ്ഞാനത്തിന്‍പീഠം?.
ഓടക്കുഴലാരും നല്കില്ലെന്നോര്‍ക്കൂ
ഹിംസയ്ക്കുപദേശം നല്‍കും കംസന്നായ്.

അഹിംസാഗാന്ധിയുടെ അനുയായികളിന്ന്
ശിശുവധവാദികളായി അഭിമുഖമേകുന്നോ?.
തന്നുളളില്‍വച്ചു  തന്‍ സന്താനത്തെ
കൊല്ലിച്ചീടിലതു സ്ത്രീ സംരക്ഷണമോ?.

ദൈവത്തിന്‍ നാടോ സാത്താനുടെ നാടോ
കേരളയിടമിന്ന് ചൊല്ലൂ നാട്ടാരേ?.
ഭ്രാന്താലയമെന്ന് ആരുവിളിച്ചിതിനെ
ആ വിളി ഇന്നിപ്പോ ള്‍ സത്യമതായല്ലോ.

കബറിടയാത്രയതിൽ അവളിലൊരാഗ്രഹമേ;
കുഞ്ഞിനെയെന്മാറിൽ താങ്ങാമീയുള്ളോ ള്‍.
വയറില്‍ വാവായും മാറിൽ  മൃതകുഞ്ഞും;
യൌസെപ്പിന്‍ തോളിൽ താമാമൃതകുഞ്ഞും.

ഉത്ഥിതനീശോതന്‍ സ്ലീവാ പിന്നിലതായി
മൃതകുഞ്ഞിനെയേന്തി സഹനത്തിന്നമ്മ.
പ്രസവത്തിന്‍ നോവാൽ  രക്തം പോകുന്നു.
ഉടുതുണിയിപ്പോഴോ  ചോരക്കുപ്പായം.

തടവറ പീഡകളാല്‍ ആസ്മാ പിടിപെട്ട
യൌസെപ്പേന്തുന്നു  തോളിൽ മൃതകുഞ്ഞായ്.
റാമ്സാ നാട്ടിലെയാ കൂട്ടം മുഴുവനുമെ
പിന്നില്‍ നീങ്ങുന്നു വിലാപക്കണ്ണീരാല്‍.

പോകുംവഴി മുഴുവൻ മരണത്തിൻ മൗനം.
അപ്പോള്‍ മൈതാനെ കോളാമ്പിതുള്ളൽ.
വനിതാ സംരക്ഷണ കോഡിന്‍ മുഖ്യനിതാ
ബിരുദത്തിൻ ദാനം  കാണ്മൂ ബാനറിലായി.

അതുകണ്ടൊരുനേരം മറിയം നിശ്ചലയായി
യോഗപ്പുര നോക്കി  നീങ്ങി ശക്തിയൊടെ.
മാറില്‍ മൃതകുഞ്ഞ്  വയറിൽ വാവായും
ചോരക്കുപ്പായം  സദസ്സുടനെഴുന്നേറ്റു.

രക്തത്തില്‍ നീങ്ങും  മറിയത്തെ കണ്ട്
ഹൃദയം  സ്തംഭിച്ചു  യൗസേപ്പ് വീണല്ലോ.
യൗസേപ്പിൻ തലയോ  തൻമടിയില്‍വച്ചു
മുത്തം നല്കിയവ ള്‍ യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലി.

കൈയിൽപ്പൂച്ചെണ്ടായി ആശംസകളേകാൻ
വന്നോര്‍ നിശ്ചലരായി മൃതരെപ്പോലപ്പോള്‍.
ഇരുമാറില്‍ താങ്ങി  മൃതകുഞ്ഞുങ്ങളുമായി
മറിയം മെല്ലെയിതാ പീഠത്തിൽ കയറി.

‘കുട്ടികള്‍ രണ്ടു മതി’ നിയമം നിര്‍മ്മിച്ച,
ഗര്‍ഭത്തിൽ ഛിദ്രം ചെയ്യാനുരുവിട്ട,
കുട്ടികള്‍ മൂന്നായാൽ ശിക്ഷകളുരുവിട്ട,
സാറിനിരിക്കട്ടെ എന്നുടെ ഈ പൂക്കള്‍.

ഇതു ചൊല്ലീട്ടവളോ മൃതനാം കുഞ്ഞിനെയാ
സാറിന്‍ കൈകളിലായി വച്ചു കൊടുത്തീടെ
തലചുറ്റി മറിയം വീണാപ്പീഠത്തിൽ
കംസന്‍ ബിരുദത്തിൻ   ഉന്നതപ്പീഠത്തിൽ.

പ്രസവിച്ചവളുടനെ മൂന്നാം വാവായെ
‘മൂശേ’ പിറന്നല്ലോ  രക്തപ്പുഴയതിലായി.
കുഞ്ഞിന്‍ തേങ്ങലതിൽ  തേങ്ങിയെല്ലാരും
മറിയമുണര്‍ന്നല്ലോ  മാറിൽ ചേര്‍ത്തവനെ.

മാറില്‍ പാലില്ല, ചോര നുണഞ്ഞാമോൻ .
സ്ലീവായേന്തിയൊരാ കൂട്ടത്തെകാട്ടി
മറിയം മകനോടായി  ചൊല്ലി  ‘ഇതു പള്ളി’
ഇതു താൻ നിന്നമ്മ  അവള്‍ തല ചായിച്ചു.

ആലാഹാ കേട്ടു  രക്തത്തിൻ തേങ്ങൽ.
സുര്യനു ചോരനിറം  ഇടിയും തീമഴയും
കമ്മീഷന്‍ മുഖ്യൻ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച്
വീണാപ്പീഠത്തിൽ സ്ത്രീപ്പാദത്തിങ്കൽ.

‘സ്ലീവായേന്തിയവര്‍‘ പീഠത്തിൽ വന്നു.
രക്തത്തില്‍ നിന്നും കരയും കുഞ്ഞിനെയാ
ഇടയനെടുത്തീടെ  മറ്റുള്ളോർ വന്ന്
മൃതദേഹം താങ്ങി  കബറിൻ യാത്രയിതാ.

സദസ്സിലെയെല്ലാരും കബറിൻ യാത്രയിലായ്.
കമ്മീഷന്‍പ്പീഠം, മനുഷ്യക്കുരുതിയിടം.
ചോരപ്പീഠത്തിൽ കമ്മീഷന്‍ മാത്രം;
ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിൻ   ‘പുരസ്കാരം‘ വാങ്ങി.
(തുടരും...)

അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ ഗര്‍ഭഛിദ്ര പുരസ്കാരം വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ്‌ തിരിയട്ടെ എന്ന് മദ്ബെഹായിൽ ഓര്‍ത്തുകൊണ്ട്‌ ഉത്ഥിതനീശോയിൽ സ്നേഹപൂര്‍വ്വം സ്ലീവാദയ്റായാ.